PRÁVO

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služeb a produktů www.socion.cz.

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Obchodní podmínky jsou v souladu s občanským zákoníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a není-li zde uvedeno jinak, řídí se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 
 
 
 
1.2. Poskytovatelem předmětu koupě služeb a produktů skrze webové rozhraní www.socion.cz je:
 
 
 
 
Socion CZ
Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, 150 00

IČO: 09665293

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340004

Nejsme plátcem DPH.

 
 
(dále jen „prodávající“).
 
 
 
 
 
1.3. Prodávajícího lze kontaktovat telefonicky na čísle +420 608 504 881 nebo na e-mailu info@socion.cz .
 
 
 
 
1.4. Kupujícím předmětu koupě se rozumí fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující”), která vyplní a odešle objednávkový formulář služeb z webu www.socion.cz nebo využije jiný způsob kontaktu (např. telefonicky nebo přes e-mail) za účelem poptávky nebo objednávky produktů a/nebo služeb prodávajícího, nebo touto cestou s prodávajícím jedná za účelem uzavření smlouvy. Kupující nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a nenakupuje produkt či službu pro účely prodeje jiným osobám, ani za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání. Kupujícím může být osoba starší 18 let.
 
 
 
 
1.5. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě od kupujícího, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího. Kupující je povinen zajistit seznámení uživatele s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a s jeho užíváním a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.
 
 
 
 
1.6. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP„) informují kupujícího o právech a povinnostech ze strany své a ze strany prodávajícího.
 
 
 
 
1.7. Prodávající své služby poskytuje přes webové rozhraní www.socion.cz a formuláře služby www.simpleshop.cz.

 

2. Předmět koupě

2.1. Předmětem koupě jsou všechny produkty či služby zveřejněné na stránce www.socion.cz, které je možné zakoupit pomocí prodejního formuláře na výše uvedeném webovém portálu či prodejního formuláře webového portálu www.simpleshop.cz.  Jedná se o osobní konzultace, semináře, workshopy, služby pro firmy, webináře, ebooky, knihy, audio nahrávky, video aj.

2.2. Je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu prodávajícího.

2.3. V případě koupě digitálního obsahu (video, audio, ebook) se k plné funkčnosti vyžaduje, aby uživatel měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů.

2.4. Kupující (uživatel) užívá předmět koupě na vlastní riziko.

2.5. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách.

2.6. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího (uživatele), a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

3. Cena

3.1. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být prodávajícím měněny s tím, že pro kupujícího platí ceny uvedené v okamžiku provedení objednávky. Ceny jsou uvedeny na stránkách www.socion.cz.

3.2. Prodejce na základě objednávky vystaví kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

3.3. Základní cena Kurzu Konzultant Typů je pro účastníky 30 000 Kč. V případě, že je uplatněna 50% či jakákoliv jiná sleva ze základní ceny, pak se vztahuje k podmínce úspěšného složení certifikační schůzky a absolvování 20 konzultací Zjištění typu s novými klienty, přičemž účastník nové klienty získává sám, a za kvalitu schůzky ručí přiřazený garant vybraný firmou SOCION CZ s.r.o.. Cena konzultace Zjištění typu je pro nové klienty 2500 Kč, přičemž 1300 Kč náleží odměna účastníkovi kurzu, 500 garantovi za jeho podporu a 800 Kč firmě SOCION CZ s.r.o. Podmínka 20 konzultací je splatná do 12 měsíců od začátku kurzu.

 

4. Objednávka

4.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

4.2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.socion.cz nebo formuláře skrze portál www.simpleshop.cz .

4.3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Kupující ručí za pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje o kupujícím.

4.4. Objednávka vzniká vyplnění objednávkového formuláře a potvrzením objednávky vybraného produktu či služby ze strany kupujícího.

4.5. Odeslaná objednávka je pro kupujícího právně závazná. Akceptování objednávky prodávajícím bude kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

4.6. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat, přičemž prodávající v takovém případě kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžní prostředky bezodkladně vrátí zpět kupujícímu.

4.7. Potvrzením objednávky vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost prodávajícího poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami.

4.8. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím předmětu koupě ze strany kupujícího nevzniká kupujícímu právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

4.9. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky.

 

5. Platba

5.1 Platba je umožněna bankovním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Kupujícímu bude na základě objednávky zaslaná faktura s uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

5.2. Platba je umožněna také online platební kartou kupujícího na účet prodávajícího.

5.3. Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.

5.4. Platba za živé akce je nevratná. V případě, že se kupující nemůže dostavit na rezervovanou živou akci, je možné najít za sebe náhradu, případně přesunout svou účast na jiný termín (pokud takový je).

5.5. Platba za dárkové poukazy je nevratná. V případě nevyzvednutí poukazu do doby splatnosti poukazu nárok na službu či produkt zaniká.

 

6. Doprava a dodání

6.1. Délka dodací lhůty a cena dopravy závisí na zvolené službě či produktu.

6.2. V případě osobní konzultace dodání služby je zodpovědností iniciace kupujícího. Dopravu nutnou pro osobní setkání si hradí jak kupující, tak prodávající sám.

6.3. V případě dárkových poukazů v elektronické podobě či digitálního obsahu dodací lhůta závisí na způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán na email kupujícího ve chvíli připsání platby na účet prodávajícího a spárování v systému. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby na email kupujícího, který uvedl v objednávce.

6.4. Doprava fyzických produktů (včetně dárkových poukazů ve fyzické podobě) je zpoplatněna ceníkem využívaných dopravců či poštovní společnosti. Doprava produktu bude uskutečněna na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Za správnost těchto údajů nese zodpovědnost kupující.

6.5. Po dodání produktu je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a kvalitu a zjistí-li nedostatky nebo vady, ihned o tom informuje prodávajícího, aby následně mohl provést nápravu. V případě nedostatečné nápravy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení ceny předmětu koupě.

6.6. Dodávka fyzických produktů může být zpozděna až po dobu 12 měsíců v případě, že na straně třetí vznikne výluka ve výrobě.

 

7. Reklamace a odstoupení od smlouvy

7.1. V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.socion.cz.

7.3. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit cenu předmětu koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

7.4. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

8. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

8.2. Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, přičemž každá strana si nese své náklady sama.

8.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 11. 11. 2020.

9.2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), které nejsou upravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a obchodním zákoníkem 513/1991 Sb.

9.3. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.socion.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

9.4. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách prodávajícího.

9.5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách prodávajícího.

9.6. Za obdobných podmínek má kupující právo též vypovědět smlouvu s prodávajícím, a to v měsíční výpovědní lhůtě.

9.7. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud kupující platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

608 504 881

info@socion.cz

celá ČR

Máte dotaz?