GDPR

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů, GDPR a oznámení o cookies.

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) , respektive zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, je:

Socion CZ s.r.o.

Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, 150 00

IČO: 09665293

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340004

(dále jen „Správce“).

1.2. Správce lze kontaktovat telefonu +420 608 504 881 nebo na e-mailu info@socion.cz

1.3. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Uživatel”), která vyplní a odešle kontaktní formulář z webu www.socion.cz nebo využije jiný způsob kontaktu (např. telefonicky nebo přes e-mail) za účelem poptávky nebo objednávky produktů a/nebo služeb Správce, nebo touto cestou se Správcem jedná s účelem uzavření smlouvy či s dalšími účely, jak jsou uvedeny níže v bodě 2.

1.4. Tyto zásady informují Uživatele o tom, jak bude Správce osobní údaje zpracovávat, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo bude mít k osobním údajům přístup a jaká má Uživatel práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Správcem, ať byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

1.5. K osobním údajům má přístup Správce nebo osoby jmenované Správcem.

 

2. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

2.1. Správce osobní údaje shromažďuje prostřednictvím osobního či elektronického kontaktu a kontaktního formuláře na internetových stránkách www.socion.cz.

2.2. Jednotlivé účely zpracování:

Plnění smluvního vztahu na základě objednávky, uzavřené smlouvy,  apod.

Plnění právních povinností – účetní a daňové účely, personální a mzdová agenda.

Statistické účely, tedy anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, analýza chování na internetových stránkách za účelem dodání kvalitních služeb a relevantního obsahu.

Oprávněný zájem, například nabízení relevantních služeb, zajištění bezpečnosti sítě a informací, předcházení podvodům, ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce a další.

Plnění dalších zákonných povinností, například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, orgánům veřejné moci a další. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nezbytnost pro plnění právní povinnosti Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3. Osobními údaji Uživatele se rozumí jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, identifikační číslo fyzické či právnické osoby, daňové identifikační číslo fyzické či právnické osoby, IP adresa a text zprávy.

2.4. Správce uloží osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a Uživatelem a uplatňování nároků z této smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon o archivnictví a spisové službě. Nevyžaduje-li některý právní předpis po Správci delší archivační dobu, uloží Správce osobní údaje nejdéle po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracování osobních údajů Uživatelem odvolán.

2.5. Správce prohlašuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

2.6. Osobní údaje zpracovává Správce manuálně i automatizovaně. Ze strany Správce nedochází k rozhodování založenému na automatizovaném zpracování ve smyslu čl. 22 GDPR.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy a) v datacentrech společnosti Google LLC, provozovatele služby Gmail, G Suite, Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souhlasu s evropskými požadavky na ochranu osobních údajů, b) v databázovém systému společnosti Redbit s.r.o. a za c) v databázových systémech společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.

 

3. Práva Uživatele

3.1. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí osobních údajů však není možné spolupráci a/nebo smlouvu uzavřít nebo ji ze strany Správce plnit.

3.2. Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, popřípadě právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

3.3. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

3.4. Uživatel může souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, buď prostřednictvím elektronické pošty, odhlášením v závěru newsletteru, ukončením sledování profilu na sociálních sítích Správce nebo opuštěním webových stránek.

 

4. Cookies 

4.1. Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají stránky Správce soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů. Osoba Uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.: ke správné funkčnosti stránek, nebo při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, nebo pro přizpůsobení nabídky požadavkům  Uživatelů; pomáhají zjistit, které reklamy a informace si návštěvníci nejčastěji prohlíží.

Za účelem zjišťování návštěvnosti Správce používá na svých stránkách soubory cookie Google Analytics.

4.2.  Používání souborů cookie může Uživatel nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče odmítnout, omezit či povolit.

 

5. Předávání do třetích zemí

5.1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Setrváním na internetových stránkách Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.

6.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 11.11.2020.

608 504 881

info@socion.cz

celá ČR

Máte dotaz?